keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
Sme úspešne zapojení
Internet

Sme úspešne zapojení

Do roku 1990 bol internet chápaný a považovaný za technický pokrok. Od nového milénia, čiže roku 2000 sa začal využívať v ekonomike a o desať rokov neskôr, 2010 ako každodenná pomôcka a zábava pre každého občana a jeho domácnosť.

učebna

Internet v skratke fuguje na týchto bodoch:

I.         prepájanie
II.       smerovanie
III.     adresovanie
IV.    signalizácia
V.      prenos

Poďme si k týmto bodom povedať niečo viac.
Prepájanie– poznáme ho i pod názvom switching, pretože zariadenia, ktoré realizujú prepájanie sa po anglicky nazývajú switchs. Informácie pomocu prepájania získajú podobu, pomocou ktorej sa vytvorí komunikačný kanál.
Smerovanie-pomocou smerovania sa vyberá prenosová cesta, pomocou ktorej sa informácie dostanú z vysielača až k prijímaču. Zrejme sú je nám známe zariadenie router, čiže rúter. V slovenčine slovo routers znamená smerovače.Čiže práve preto toto zariadenie potrebujeme k bezchybnému využívaniu internetu.

Adresovanieinternet používa na presnejšie a konkrétnejšie určenie cieľovej cesty. Čiže presnú adresu, kam sa informácie majú dostať. Nie len približnú, ale presnú. Každý uživateľ, ktorý pomocu internetu prijíma informácie má svoju špecifickú IP adresu, ktorá je iba jeho. Pomocou tejto adresy internet presne rozpozná cestu.
Signalizáciaurčí súbor riadiacich signálov, ktoré sú potom prenášané za účelom zostavovania a udržiavania spojenia. Pomocou signalizácie  sa dalo dorozumieť i cez prvé telefóny. Nemyslím mobilné, ale originál prvé, ktoré sa vytáčali pomocou kľuky.

twitter

Prenosje v podstate najľahšie pochopiteľná vec z týchto možností. Informácie, správy, signál, proste všetko sa musí pomocou siete prenášať, aby sme boli spojení s internetom ale aj ostatnými uživateľmi. Každá IP adresa je pripojená a navzájom prenášame informácie z našej IP adresy po celom svete, kde je prístup k internetu a zasa opačne.